I. Definicje

1.    Aplikacja dla Klientów – oprogramowanie i serwis wellmify w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez wellmify i rozpowszechniany pod nazwą „wellmify”, dostępny w sieci Internet w domenie www.wellmify.com, za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android oraz za pośrednictwem widgetów możliwych do osadzenia na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych. System przeznaczony jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;

2.  Aplikacja dla Biznesu – oprogramowanie i serwis  w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez wellmify i rozpowszechniany pod nazwą „wellmify”, dostępny w sieci Internet w domenie www.wellmify.com, za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android oraz za pośrednictwem widgetów możliwych do osadzenia na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych.  Aplikacja dla Biznesu przeznaczona jest dla Partnerów i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;

3.  wellmify – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokszyska 30, lok. 85, 00-116 Warszawa, NIP 1132877918, REGON 147321612, posiadająca prawa autorskie do Aplikacji dla Klientów i Aplikacji dla Biznesu;

4.  Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Platformie w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów;

5.  Konto – część Platformy wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Platformy zalogowanym Klientom oraz Partnerom;

6.  Partner – freelancer, osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji dla Biznesu w związku z prowadzoną działalnością i utworzyła Konto w Aplikacji dla Biznesu dla siebie, w celu prowadzenia Usług dla Klientów;

7.  Profil – profil stworzony przez Klienta oraz Partnera w Platformie;

8.  Rejestracja – wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta w Platformie; czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient oraz Partner podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Platformie za pośrednictwem Konta;

9.  Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi u Partnera przez Klienta za pomocą Aplikacji;

10.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

11.  Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Platformy przez Partnerów, w szczególności w dziedzinie kosmetyki, fryzjerstwa oraz innych, odpowiednio opisanych;

12.    Użytkownik – Klient oraz Partner.

 

II. Postanowienia wstępne

1.    Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez wellmify za pośrednictwem Platformy, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów oraz Partnerów z Aplikacji oraz dokonywania Rezerwacji Usług.

2.  Klient oraz Partner korzystając z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

III. Zakres usług wellmify

1.    wellmify udziela Klientom dostępu do Platformy umożliwiającej nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Platformy Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi.

2.  wellmify w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Platformy, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Platformy. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych wellmify do Platformy oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

3.  Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących wellmify.

4.  wellmify świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:

1.        korzystanie z Konta;

2.      udostępnienie wyszukiwarki Partnerów;

3.      dokonywanie Rezerwacji Usług świadczonych przez Partnerów, a także późniejsza zmiana terminu i odwołania Rezerwacji za pośrednictwem Platformy;

4.      otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy (aplikacja);

5.      umożliwienie Klientom publikowania opinii o Partnerach oraz świadczonych Usługach.

5.  wellmify jedynie udostępnia Platformę w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie płatności za Usługę.

6.  wellmify dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Platformy, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Platformy.

7.  wellmify nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Platformy.

 

IV. Umowa o korzystanie z Platformy

1.    Zawarcie umowy o korzystanie z Platformy następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient oraz Partner zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. W wypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, Klient oraz Partner zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia wellmify o braku akceptacji postanowień Regulaminu.

2.  Umowa o korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.  Klient oraz Partner uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Platformy po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.

4.  Klient oraz Partner tworząc Konto i akceptując Regulamin wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta oraz Partnera podany przy Rejestracji. Szczegóły dot. kwestii wymaganych zgód i zasad przetwarzania danych osobowych oraz komunikacji z Klientem oraz Partnerem reguluje pkt. XI Regulaminu.

5.  Klient oraz Partner zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony wellmify.

6.  Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta oraz Partnera dobrowolnie. Klient oraz Partner wprowadzając dane do Platformy oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta oraz Partnera w Platformie powinny być prawdziwe. Klient oraz Partner powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. wellmify nie wymaga podania powyższych danych od Klientów oraz Partnerów w celu korzystania z Platformy.

7.  Klient oraz Partner zobowiązany jest do korzystania z Platformy tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient oraz Partner zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Platformy. Klient oraz Partner nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Platformy, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Platformę powodując jej uszkodzenie lub doprowadzając do jej przeciążenia.

8.  Zakazane jest umieszczanie w Platformie, Koncie oraz Profilu Klienta lub Partnera informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie jakichkolwiek treści, w tym zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia ww. postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Klienta oraz Partnera działań godzących w dobre imię wellmify, wellmify jest uprawniona do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta oraz Partnera w Platformie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta oraz Partnera.

9.  Klientowi oraz Partnerowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Platformy, w sposób inny niż opisany w Regulaminie.

10.   Klient oraz Partner nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Klient oraz Partner, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wellmify o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

11.  Klient oraz Partner ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Platformie.

12.    Klient oraz Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować wellmify, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta oraz Partnera w związku z korzystaniem z Platformy.

13.    Klient oraz Partner nie może w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Platformy, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Platformy.

14.   Klient oraz Partner mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Platformy bez podania przyczyny.

V. Rezerwacja Usługi świadczonej przez Partnera

1.    Za pośrednictwem Platformy Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi nie jest przez Partnera potwierdzana. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji – za pośrednictwem Platformy.

2.  Poprzez Rezerwację Usługi dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu lub anulowania Rezerwacji przez Klienta i przez Partnera.

3.  Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Partnerem bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji. Klient może dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Platformy.

4.  Partner ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Klientem bez podania przyczyny poprzez anulowanie za pośrednictwem Platformy.

5.  Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze.

VI. Publikowanie opinii w Platformie

1.    Opinie Klientów o Partnerach oraz świadczonych przez nich Usługach opatrywane są podpisem (nickiem) lub danymi Klienta. Klient zamieszczając opinie w Platformie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.

2.  Opinie o Partnerach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i świadczonych Usług.

3.  Opinie Partnerów o Klientach opatrywane są podpisem (nickiem) lub danymi Partnera. Partner zamieszczając opinie w Platformie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.

4.  Opinie o Klientach mogą dotyczyć wyłącznie ich zachowania, punktualności i opłaty.

5.  Klient oraz Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści. Publikując opinię Klient oraz Partner oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa treści, w tym autorskie prawa majątkowe, lub posiada niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji i upoważnia osoby trzecie, w tym w szczególności wellmify, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie.

6.  Publikując opinię Klient oraz Partner oświadcza, że jest ona prawdziwa. Niedozwolone jest publikowanie opinii niezgodnych z prawdą lub celowo wprowadzających w błąd.

7.  Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.

8.  Publikowane opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem.

9.  wellmify ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.

10.   wellmify nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Klientów oraz Partnerów.

11.  Jeżeli treści publikowane przez Klienta oraz Partnera zawierają wizerunek Klienta oraz Partnera lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Platformie Klient oraz Partner udziela wellmify nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Wellmify, na zasadach i polach eksploatacji.

VII. Uprawnienia i odpowiedzialność wellmify

1.    Kształtowanie zawartości Platformy jest wyłącznym uprawnieniem wellmify. wellmify jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Platformy, a także przeniesienia praw do Platformy na osobę trzecią wraz z bazą danych Klientów i Partnerów.

2.  wellmify nie ponosi odpowiedzialności za:

1.        przerwy w funkcjonowaniu Platformy wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;

2.      funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Partnerów za pośrednictwem platformy;

3.      problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Platformy lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem;

4.      autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Platformie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Platformy;

5.      szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Platformy;

6.      szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;

7.      szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi wellmify;

8.      szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Platformy Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;

9.      szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Platformy oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;

10.   szkody poniesione przez Klientów oraz Partnerów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Platformy Konta w związku z naruszeniem przez Klientów oraz Partnerów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.  wellmify ponosi odpowiedzialność wobec Klientów oraz Partnerów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów oraz Partnerów na skutek korzystania z Platformy.

4.  wellmify jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów oraz Partnerów. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy na stronie internetowej Wellmify zostanie opublikowany stosowny komunikat.

5.  wellmify jest uprawniony do opublikowania liczby Klientów oraz Partnerów, przy zachowaniu anonimowości Klientów oraz Partnerów.

VIII. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Platformy

1.    Nieprawidłowości w działaniu Platformy mogą być reklamowane przez Klientów oraz Partnerów poprzez stosowne zawiadomienie wellmify.

2.  Reklamacje dotyczące działania Platformy należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@wellmify.com

3.  wellmify zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

4.  Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

5.  Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta oraz Partnera.

6.  Klient oraz Partner ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Reklamacje Usług świadczonych przez Partnerów

1.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnerów składane do wellmify będą przekazywane poszczególnym Partnerom, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres e-mail Klienta podany przy Rejestracji lub przy zgłoszeniu reklamacji.

2.  Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

X. Środki techniczne

W celu korzystania z Platformy na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług wellmify za pośrednictwem Platformy wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Platformy na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem Android lub iOS. Klient oraz Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient oraz Partner.

XI. Dane osobowe. Polityka prywatności

1.    wellmify przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów i Partnerów.

2.  Klient oraz Partner jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, Koncie albo w Platformie.

3.  Ze względu na to, że Platforma umożliwia dokonywanie Rezerwacji w celu skorzystania z Usług Partnerów, dane osobowe Klienta oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Platformie będą dostępne dla Partnerów, wellmify i podmiotów z nim współpracujących.

4.  Klient, zamieszczając swoje dane w Platformie, wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników platformy wellmify.

5.  Klient oraz Partner przy tworzeniu Konta wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej, a także akceptuje Regulamin.

6.  Ze względu na to, że za pomocą Platformy Partnerzy i wellmify świadczą swoje usługi i w ramach Platformy realizują marketing usług własnych, a przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Partnera i wellmify, dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu marketingu usług własnych Partnerów i wellmify. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Partnerów i wellmify, którym jest marketing usług własnych wellmify i Partnerów (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

7.  Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Platformy jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Platformy wiadomość zawierającą potwierdzenie. Potwierdzenie to nie zawiera treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informację o potwierdzeniu Rezerwacji i terminu Usługi. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z potwierdzeniem Rezerwacji jest konieczność wykonania umowy – realizacja Usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

8.  Istotą Platformy oraz Aplikacji dla Biznesu jest umożliwienie świadczenia Usług przez Partnerów. wellmify daje możliwość korzystania przez Klientów z Usług Partnerów, promując jednocześnie oferowane usługi przez wellmify oraz Usługi Partnerów (marketing usług własnych).

9.  wellmify jest administratorem danych osobowych Klienta, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (wellmify spółka jednoosobowa z siedzibą w Warszawie (00-116), przy ul. Świętokszyskiej 30, lok. 85, NIP 1132877918).

10.   wellmify dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

11.  Punktem kontaktowym jest wellmify, z którym można się skontaktować:

1.        pod adresem e-mail: biuro@wellmify.com

12.    Dane osobowe Klienta oraz Partnera są przetwarzane w celu:

1.        zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Platformy, nadanie Usług Klientom i korzystanie z Usług Partnerów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.      marketingu bezpośredniego usług wellmify oraz Partnerów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

3.      prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

5.      spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym wellmify podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6.      tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby wellmify – w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności wellmify;

7.      geolokalizacji – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1.    Dane osobowe Klientów oraz Partnerów są przechowywane przez odpowiedni okres, tj:

1.        w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Platformy i korzystanie z Usług Partnerów – do momentu przedawnienia roszczeń;

2.      w celu marketingu bezpośredniego usług wellmify oraz Partnerów – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu;

3.      w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody;

4.      w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – do momentu przedawnienia tych roszczeń;

5.      w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

6.      w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby wellmify – w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

7.      w celu geolokalizacji – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody.

2.  Odbiorcami danych osobowych są:

1.        Partnerzy;

2.      spółki z grupy kapitałowej wellmify;

3.      podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

4.      podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

5.      podwykonawcy wellmify i inne podmioty, z którymi wellmify współpracuje.

3.  Klientom przysługują następujące prawa:

1.        prawo dostępu do własnych danych osobowych;

2.      prawo do sprostowania danych osobowych;

3.      prawo do usunięcia danych osobowych;

4.      prawo do przenoszenia danych osobowych;

5.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6.      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klient w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

poprzez e-mail: biuro@wellmify.com

1.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

2.  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane Klienta oraz Partnera są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1.    Dane osobowe Klienta oraz Partnera nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

2.  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz Partnera jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z Platformy i Usług.

3.  Dane osobowe Klientów oraz Partnerów, które wellmify posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Klientów oraz Partnerów Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta oraz Partnera zgody.

XII. Postanowienia końcowe

1.    wellmify zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.  O dokonanej zmianie Regulaminu wellmify poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta oraz Partnera lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta oraz Partnera bezpośrednio na Konto w Platformie, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

3.  Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Biznesu: Dokonywanie Płatności Kartą Płatniczą

1.    Niniejszy Załącznik określa warunki dokonywania przez Partnera płatności z tytułu korzystania z pakietów Platformy wellmify przy użyciu serwisu PayU za pośrednictwem Aplikacji.

2.  wellmify nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje ani nie przetwarza w żaden inny sposób danych o kontach płatniczych Partnera. wellmify nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U.2017.2003 z późn. zm. (dalej: „ustawa o usługach płatniczych”).

3.  Płatności dokonywane przez Partnera z tytułu korzystanie z pakietów promujących Partnera rozliczane są przez:

1.        PayU, serwis PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.

4.  Partner może, dokonać zapłaty lub przelewu za pakiet przez serwis PayU pod warunkiem, że rachunek karty płatniczej zawiera wystarczające środki, a karta nie jest zastrzeżona lub nieważna. System płatności jest dostosowany do obsługi kart płatniczych takich jak: Visa, Mastercard.

5.  W związku z tym, że wellmify nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych.

6.  Kwota należna z tytułu płatności za pakiet, dokonanej kartą płatniczą przez Partnera będzie przekazana na rachunek wellmify w terminie 2-3 dni roboczych od dnia akceptacji transakcji płatniczej pod warunkiem, że dostawca usług płatniczych Partnera wykona w całości transakcję płatniczą lub przelew, za wyjątkiem sytuacji, w której nie został podany numer rachunku bankowego